Van hozzáférése? | lépjen be
2019. május 26. | Ma Fülöp és Evelin napja van
Nem tudok a Te fejeddel gondolkodni, a problémáidat megoldani. Ha azonban meghívsz segítőnek, rád hangolódom, és azon leszek, hogy együtt ketten megtaláljuk azt a pontot, ahol valami miatt megrekedtél és keresed az utad. Feladatom megismertetni Veled és visszaadni Neked az önmagadba vetett hited, hogy képes legyél életed felelősségének felvállalására. Együtt elérjük, hogy álmaid és vágyaid kézzel foghatóak legyenek.

Adatkezelési tájékoztató

20
07
2018

Adatkezelő neve: Kriskó Mária Gyógycentrum
Adatkezelő elérhetősége.6400 Kiskunhalas, Dózsa György utca 26.
Adatkezelő képviselője: Kriskó Mária e.v.
Elérhetősége: kriskomaria@gmail.com

I.                      FOGALMAK

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete (Általános adatvédelmi rendelet) alapján:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító,

„adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége,

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, jelen dokumentumban szereplő adatkezelést illetően a Kriskó Mária Gyógycentrum,

 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. 

 

II.                    SZEMÉLYES ADATAIT A KÖVETKEZŐKÉPPEN KEZELJÜK:

1.            Kriskó Mária Gyógycentrum online felületén történő bejelentkezése esetén és a kapcsolódó számla kiállítása során

Amennyiben a www.kriskomariagyogycentrum.hu online felületén bejelentkezés céljából időpontot foglal a személyes adatai kezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

az online bejelentkezési rendszer működtetése, és időpontfoglalás a Kriskó Mária Gyógycentrum szolgáltatásainak igénybevétele és az ezzel szorosan összefüggő kapcsolattartás, valamint az igénybevett szolgáltatásról számla kiállítása

Az adatkezelés jogalapja:

érintett önkéntes hozzájárulása, a számla kiállítása vonatkozásában jogi kötelezettség teljesítése

Az érintettek:

online bejelentkezők

Kezelt személyes adatok:

név, e-mail-cím, telefonszám, választott időpont, cím, adószám/ adóazonosító jel

Címzettek:

a Kriskó Mária Gyógycentrum

Adatfeldolgozók neve:

az online foglalásokat biztosító www.kriskomariagyogycentrum.hu weboldal üzemeltetője (Connextion Számítástechnikai és Távközlési Kft.),

Tervezett adattárolási határidő:

adatait a bejelentkezésben megjelölt időpontig, de legfeljebb három hónapig kezeljük, ezt követően adatait töröljük

Személyes adatai megadásával automatikusan hozzájárul, hogy a megadott elérhetőségei bármelyikén a bejelentkezéssel összefüggésben megkeressük, visszajelezzünk és e-mail címére tájékoztatót küldjünk ki.

Amennyiben más személy (mint harmadik fél) adataival jelentkezik be a Kriskó Mária Gyógycentrum foglalási felületén, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél hozzájárulásával rendelkezzen, amelyet nem áll módunkban vizsgálni.

Az igénybevett szolgáltatás alapján a számla kiállítása céljából a számlázáshoz jogszabály által előírt személyes adatokat kezeljük és a bejelentkezés során nem közölt további adat (lakcím) megadása is szükséges.

Személyes adatait kizárólag jogszabály által előírt esetekben, hatósági, bírósági megkeresés esetén továbbítjuk. A kiállított számla a Kriskó Mária Gyógycentrum mindenkori könyvelőjének átadásra kerül.

2. Értékelés, véleményezés a Kriskó Mária Gyógycentrum online felületein

Kriskó Mária Gyógycentrum weboldalán vagy Facebook oldalán tett látogatása során adott, nyilvános értékeléssel és ennek kapcsán önkéntesen közzétett személyes adatai vonatkozásában a Kriskó Mária Gyógycentrum az érintett önkéntes hozzájárulása alapján jogosult a megadott személyes adatokat kezelni és online felületein is megjeleníteni.  

Az adatkezelés célja:

a Kriskó Mária Gyógycentrum online felületein a szolgáltatások értékelése és véleményezése

Az adatkezelés jogalapja:

önkéntes hozzájárulása az értékelés, vélemény közzétételekor

Az érintettek:

az értékelést, véleményt közzétevők  

Kezelt személyes adatok:

név, esetlegesen elérhetőség és egyéb önkéntesen megadott személyes adatok

Adatfeldolgozók neve:

www.kriskomariagyogycentrum.hu weboldal üzemeltetője (Connextion Számítástechnikai és Távközlési Kft.),

Tervezett adattárolási határidő:

a hozzájárulás visszavonásáig

 

3.         Külön hozzájárulás alapján a Kriskó Mária Gyógycentrum online felületein fénykép, videó, név megjelenítése

Az adatkezelés célja:

marketing jelleggel a Kriskó Mária Gyógycentrum szolgáltatásainak megismertetése, népszerűsítése

Az adatkezelés jogalapja:

külön nyilatkozatban megadott hozzájárulásával

Az érintettek:

fényképen, videón szereplők, szolgáltatást igénybevevők

Kezelt személyes adatok:

keresztnév, vezetéknév, képmás

Adatfeldolgozók neve:

www.kriskomariagyogycentrum.hu weboldal üzemeltetője (Connextion Számítástechnikai és Távközlési Kft.),

Tervezett adattárolási határidő:

amíg nem kéri a törlést

 

III. ADATBIZTONSÁG 

Az Adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek adatainak védelmét. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelem szempontjából szükségesek.

 

IV. AZ ÉRINTETT JOGAI

Az érintett bármikor kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az érintetti jogok gyakorlása

1.Hozzáférés

Amennyiben az igényli, az általunk kezelt adataihoz hozzáférhet, azt kérésére rendelkezésére bocsátjuk. Igényét a kriskomaria@gmail.com címre küldött e-mail-ben jelezheti, a Európai Unió adatvédelmi rendeletében meghatározott határidőn belül digitális adat formájában átadjuk. Az ily módon rendelkezésre bocsátott adatok, tájékoztatás az első alkalommal ingyenes.

2.Helyesbítés

Személyes adatait lehetősége van módosítani. Ezt megteheti a kriskomaria@gmail.com e-mail címen vagy a Kriskó Mária Gyógycentrum online felületein.

3.Törlés

Bármikor kérheti általunk kezelt adatai törlését a kriskomaria@gmail.com címre küldött e-mail-ben, és gondoskodunk az általunk kezelt adatainak elfeledtetéséről (végleges törléséről). 

Nem kérheti adatainak törlését, ha az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettségen alapul. Ilyen jogalapú adatkezelési folyamat, amikor a Kriskó Mária Gyógycentrum szolgáltatásáról, mint magánszemély számlát kapott, ezt a jogszabályban meghatározott ideig őrizzük, törölni nem tudjuk.

4.Korlátozás

Bármikor kérheti, hogy az általunk kezelt adatainak kezelését korlátozzuk, ebben az esetben haladéktalanul tájékoztatjuk kéréséről az adatfeldolgozókat és a címzetteket. 

5. Adathordozhatóság

Automatizáltan módon történő, szerződéses vagy hozzájárulásos jogalapú adatkezelés esetén kérheti az általunk kezelt adatai hordozhatóságát. Ezirányú kérését a kriskomaria@gmail.com címre küldött e-mail-ben kérheti.

6. Tiltakozás

Tiltakozhat adatainak kezelése ellen, kivétel azokat az eseteket, melyekben jogi kötelezettség (például számla kiállítása) jogalapon végezzük adatainak kezelését.

 

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban bírósághoz fordulhat vagy panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz:

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

www.naih.hu

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Kiskunhalas, 2018. május 25.

Bejelentkezés

Az Ön neve:
Az Ön telefonszáma:
Az Ön e-mail címe:
Választott nap:

Az űrlap elküldése NEM időpont foglalás, hanem időpont kérés. Ha a kívánt időpont már nem szabad, megbeszélünk egy másikat helyette, mely mindkettőnknek megfelel.

Fent leírt feltételeket elfogadom
Az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismertem és elfogadom